Menu Sluiten

Privacy

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden door ons zeer zorgvuldig behandeld. Uw persoonsgegevens worden alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt gebruikt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.


Naam bedrijf: Amplio Care B.V.

Inschrijfnummer KvK: 73004421

BTW-nummer:

Wij vermelden duidelijk met welke doeleinden we jouw gegevens verwerken via deze privacyverklaring. Dit houdt onder andere in dat wij: de verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden, u altijd eerst om toestemming zullen vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen dat dit wettelijk is vereist, wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van de partijen waar wij mee samen werken. Wij respecteren uw recht om persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Amplio Care is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en wat we hier mee doen. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 15-1-2019

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen we bepaalde gegevens van jou als bezoeker. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens
 • telefoonnummer
 • factuuradres
 • e-mailadres
 • betalingsgegevens
 • geslacht
 • geboortedatum
 • IP-adres
 • orderhistorie
 • nationaliteit


Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren we via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens, zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat we je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. We zullen de aan je gebruikersnaam gekoppelde gegevens aan derden verstrekken als dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen we persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Doeleinden

 • Afhandelen bestelling

  Om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw NAW-gegevens.
 • Afhandelen betaalverkeer

  Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van uw betaalgegevens.
 • Communicatie

  Om de communicatie over uw bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens.
 • Uitvoering wettelijke plicht

  Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij uw bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.
 • Marketing (indien toestemming)
  
Om u van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens/contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven.
 • Fraudepreventie

  Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, als er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van uw IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens.

Als dit nodig is voor een goede afhandeling van uw bestelling, kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Hierover leest u meer in deze privacyverklaring.

Uw gegevens instellen, opgeven of wijzigen kunt u door via uw klantaccount toegang te krijgen tot een beheeromgeving.

Klantgegevens beheren

Binnen onze webwinkel kan je doormiddel van registratie toegang krijgen tot een beheeromgeving waar je zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken we voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, namelijk om het bij jou te kunnen bezorgen en dat er een correcte betaling plaatsvindt. Dit betreft dan ook de grondslag voor verwerking. Indien het nodig is voor een goede afhandeling, kunnen we je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.Reclame

We kunnen je, naast de informatie op onze website, ook per e-mail op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten. Als je ons via het web je postadres meedeelt, kun je van ons periodieke mailings ontvangen indien toestemming gegeven, met informatie over producten en diensten. Als je dergelijke mailings niet meer wenst te ontvangen, kun je contact met ons opnemen op het hieronder vermelde adres. Als je ons je telefoonnummer meedeelt via het web, kan ons bedrijf telefonisch contact met je opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten. Indien je dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kun je contact met ons opnemen op het hieronder vermelde adres. Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval zullen we contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.


Contactformulier en nieuwsbrief


We bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. We bieden een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt slechts met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.


Publicatie


We publiceren je klantgegevens niet.


Cookies


In onze webwinkel wordt gebruikgemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Je verdere gebruik van onze webwinkel vatten we op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben we afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben we geen volledige controle over wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Zie voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).


Advertenties


Onze webwinkel toont advertenties.


Verstrekking aan derden


We kunnen je gegevens doorgeven aan onze partners zoals bezorgpartners, leveranciers, reparateurs, betaalpartners, IT dienstverleners partijen die reviews verzamelen. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. We hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.


Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Tevens hanteren wij de privacyvriendelijke instellingen van Google analytics voorgeschreven door de autoriteit persoonsgegevens.


Wie hebben toegang tot jouw gegevens?


Data wordt enkel doorgegeven aan andere partijen indien dat noodzakelijk is. Hierbij kun je denken aan onze vervoerders, leveranciers, reparateurs, betalingspartners, IT- dienstverleners en reviewverzamelaars. Partijen zoals media- en advertentiebureaus, onderzoeksbureau of data managementplatforms komen alleen in beeld zodra we je persoonlijk willen adviseren of gerichte advertenties willen laten zien op basis van jouw interesses. Tevens zijn we verplicht wanneer een verdachte situatie zich voordoet gegevens te delen met overheidsinstanties. Indien andere partijen toegang krijgen tot jouw gegevens is dit enkel om een dienst te leveren namens ons.


Beveiliging


We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen we de volgende maatregelen:
Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer (SSL)) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
Met partijen die persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerken hebben wij verwerkingsovereenkomsten gesloten.

Bewaartermijnen


De hierboven beschreven gegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om je bestellingen af te handelen, inclusief garantie en wettelijk verplicht is. Een keer per jaar verwijderen wij alle gegevens ouder dan zeven jaar. Gegevens worden dus tussen de zeven en acht jaar bewaard. Hierbij houden wij het termijn van de fiscale bewaarplicht aan. Gegevens worden langer bewaard indien hier toestemming voor is gegeven, zoals voor een nieuwsbrief. De gegevens worden indien gewenst gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Je kunt bij ons ten alle tijden aanvragen jouw gegevens te wijzigen, verbeteren aanvullen of te verwijderen. Gebruik hiervoor de contactgegevens onderaan de pagina.


Websites van derden


Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. We raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Inzage en wijzigen van je gegevens Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te beperken of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die we met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken. Neem hiervoor contact op via de onderstaande gegevens.Om misbruik te voorkomen, kunnen we je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien je hier hulp bij nodig hebt neem contact op via onderstaande gegevens
.

Bezwaar maken / klacht Autoriteit Persoonsgegevens


Natuurlijk helpen we je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt altijd bij ons zelf bezwaar maken indien gewenst. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.Onze contactgegevens


Burgemeester Loeffplein 70D

5211RX ‘s-Hertogenbosch
Nederland

+31 (0)6 53 91 33 77
info@ampliocare.nlDit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.